Cesta srdce

Tulákem svobody.

Král přijal zem a narodil se v ní jako člověk, aby našel Svobodu. Neboť ona je bohatstvím Srdce, které není možno ani darovat, ani dostat. Tvou zemí, kterou jsi dostal je tělo i jméno, které nosíš . Jsou jí tvoji rodiče, přátelé i nepřátelé, učitelé i děti, které přivádíš na svět, všechno, co vidíš a každý koho potkáváš. Duše vstoupila do země, kterou utvořila její Moudrost, aby zaplatila dluhy a donesla kříž klamu až k branám Pravdy.

Vybral sis svět, který je bezpečný a jediný ideální pro tvou Cestu. Nemusíš ho stavět, ani v něm rozhodovat. Tvá zem je již vytvořená a nepatří tomu, kdo o ní rozhoduje, ale tomu, kdo ji zná a miluje. Král vládne stromům a květinám, ale jen tulák může vdechnout jejich vůni. Král nevidí, čemu vládne. Zbav se pout rozhodování a staň se tulákem ve Svobodě. Jen tehdy jsi skutečný král přede mnou.

Celou budoucí zem máš v dlani, dokud se v ní nenarodíš. Pak zapomeneš, neboť začneš vládnout. Kéž bys nevlastnil sebe sama a nic, co je tvou zemí. Situace budoucích dnů již dnes znáš. Sám jsi je do své země zabudoval. Jsou jako řeky a hory, které jsi přijal za své. Nechtěj jim vládnout. Nechtěj v nich vítězit ani měnit jejich tvář. Vždyť nevíš, co je dobré. Oči vládce jsou slepé, ale oči tuláka vidí krásu. Kdo nic nemá nenese tíhu rozhodování. A přece jen tulák může svou zem učinit krásnější a bohatší. Ne však bojem jak to dělávají vládci, ale očima Srdce. Neboť pouště i zahrady jsou jedinou krajinou země. Slepci vidí poušť, otevřené oči sady.

Zem je připravená. Vládnout však musíš sám. Najdi svou vládu, v níž nebude vládce.

Život se rodí ve tmě. Nikdo na počátku nezná své hory a údolí a přitom je přesvědčen, že může vládnout dobře. Nevidí bohatství země, proto je chudý a vyhlašuje války. Nepozná Pravdu, dokud nevydá tmu. Až přijde a zeptá se, kde je všechno to, co nazýval svým, odpovím: „Všechno shořelo.

Jsi králem v pustině, ale sám jsi pustší než zem.“ Kdo špatně vládne ztratí všechno, aby mohl Pravdu nalézt. Vezme na sebe svůj kříž, dokud se spálená hlína nezazelená a svět nebude ještě krásnější než dřív. Pak řekne: „Jsem král, který neumí být králem. Moudrosti, vezmi si můj trůn. Lásko, vládni Chci dobro, ale svou slepotou přináším bolest. Ty jsi Dobro a Štěstí. Tvá vůle je tedy mojí vůlí.“

Jsi dítětem Otce a jako král přicházíš z krále. Máš právo nechat si trůn i dát jej Lásce. Ona je služebníkem všech, za které vládne, neboť skrze ni poznají Svobodu. Špatná vláda neplní vůli vládce. Žádá štěstí, ale nepřináší jej. Jen Láska je Štěstím. Pusť ji tedy na svůj trůn, až přijde tvůj čas. Nevolej na ni. Nepros ji, neboť je ti blíž než tvé prosby a volání. Vstoupí však jen tam, kde jí uděláš místo. Nauč se být králem nejprve tak, že se vzdáš kralování, abys ho skutečně poznal skrze Svobodu a Lásku. Chce-li být někdo učitelem, musí být nejprve žákem. Staň se žákem ve svém nitru a učitel přijde.

Nevezmeš-li na sebe podobu žáka, učitele nevidíš. Sestup z trůnu a Láska se ujme vlády. Staň se tulákem, který nevládne. Nevlastnit, to je o ničem nerozhodovat, ale dívat se, jak řeka plyne.

Ať je ti každá květina známá poznáním Srdce. Nauč své nitro říci: „Buď vůle tvá“, a najdeš Svobodu.

Láska není zlodějem tvého trůnu, ale nachází jej pro tebe. Nemá otroky, ale přichází sloužit. Naučí tě být šťastným králem, který nikdy nenajde svou zem pustou. Poznání tuláka tě dovede k Lásce. Sám se jí staneš. Budeš Pravdou a nerozlišíš, vládne-li Bůh, nebo ty sám. Vždyť Pravda je v Jednosti. A pouze ti, kteří ji neznají, hledají hranice mezi osudem a svobodnou vůlí, mezi daným a změnitelným.

Světlo ze Světla je jediným Světlem. Jejich vůle je totožná. Tvá svobodná vůle je v Jednosti se Svobodou, neboť Láska nemá jinou vůli, než Lásku. A kde ona vládne, je Štěstí navždy. V Pravdě je ze svobodné vůle každé zrození a Cesta, ale jen tehdy máš opravdu svobodnou vůli, víš-li to. Ne však rozumem, ale Srdcem, neboť je jediná opravdu svobodná vůle a tou je Láska.

Buď tulákem Svobody. Setřes tíhu starostí, otázek i odpovědí, ale tiš žízeň u studní v zahradách světa i Srdce a odpočívej pod stromy v nitru i na zemi, neboť to všechno je tvé.

ZPĚT

CESTA SRDCE